Lean UX & Agil UX – modern användbarhetsmetodik

Grunden i traditionell User Experience (UX, användarens upplevelse av en produkt) består av iterativa användarstudier och interaktionsdesign under krav- och designfaserna, för att säkerställa att produkten kommer att uppfylla användarnas behov och ha god användbarhet. Vi ser till att ta reda på vad vi ska bygga innan vi börjar bygga det. Det finns två huvudsakliga problem med det här (som båda beror på vattenfallsmetodikens inbyggda brister). Dels överlämnas resultatet av arbetet i krav- och designfaserna till utvecklarna i stora och svårförståeliga dokument, ofta bestående av flödesscheman och annoterade wireframes som inte speglar den tekniska verkligheten. Detta rent felaktiga sätt att bygga en produkt leder ofta till att man i slutändan bygger fel produkt. Dels sker oftast leveransen av produkten till slutanvändarna långt senare än det var tänkt och då har marknadsläget vanligtvis ändrats, vilket också innebär att fel produkt levereras.

Agila metoder löser problemet med att leverera produkten snabbt nog. Lean Startup (innovationsdriven produktutveckling) löser problemet med att marknadsläget ändras genom att fokusera på affärsmålen genom hela utvecklingscykeln. Inget av dessa paradigm är dock användarcentrerade. För att möta detta problem har två tankesätt utkristalliserats:

  • Lean UX, där vi ser till att bygga rätt produkt genom kontinuerlig validering mot affärsmålen av det vi bygger just nu och starkt fokus på att lösa användarnas problem
  • Agil UX, där vi ser till att bygga produkten på rätt sätt genom kontinuerligt samarbete runt det vi bygger just nu och fokus på leveransmålen

Venn-diagram över UX, Lean UX och Agil UX

Lean UX

I Lean UX nyttjar vi UX-metodik såsom användningstest och snabba prototyper samt tydliga mätningar av användarens behov för att styra den användarcentrerade utvecklingen. Tre duktiga Lean UX:are (Anthony Viviano, Ha Phan och Ajay Revels) tog nyligen fram ett Lean UX manifest liknande det agila manifestet, för att hjälpa till att förklara och definiera Lean UX. Detta är den första svenska översättningen av manifestet.

Manifest för Lean UX

Vi utvecklar ett sätt att skapa digitala upplevelser som är värdefulla för våra slutanvändare.
Genom detta arbete värdesätter vi följande:

Validera tidigt med kund framför att släppa produkter med okänt användarvärde
Samarbeta runt design framför att designa ensamma
Lösa användarens problem framför att designa nästa balla funktion
Mäta KPI:er framför odefinierade mål och syften
Tillämpa lämpliga verktyg framför att följa en plan
Flink design framför tunga wireframes eller specifikationer

Som det står i det agila manifestet, medan det finns värde i punkterna till höger,
värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Agil UX

Det finns inget mer effektivt än att samtala ansikte mot ansikte med kollegorna, visa några skisser, utbyta idéer och arbeta på problemet ihop för att finna en lösning. I en äkta samarbetssituation delar alla samma mål och vision. Arbetet görs samtidigt av många olika personer. Personerna har sina egna individuella förmågor och ”kunskaper”. Ingen enskild del av arbetet kan sägas ha utförts av bara en person. En agil UX-metodik ersätter det dokumentcentrerade sättet med ett tydligt tvärfunktionellt samarbete.

Vi har flera kurser inom både agil UX och LeanUX.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.